Decizia CCR 54/2022. Decizia CCR 874/2021

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 212 din 3 martie 2022 a fost publicată Decizia nr. 54/2022 referitoare la respingerea obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006.

Actul de sesizare are ca obiect al criticilor de neconstituționalitate dispozițiile Legii
pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006, care prevăd:
„Articol unic. – Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.944 din 22 noiembrie 2006, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică după cum urmează:

 1. La articolul 1, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:
  «h) cotă de recoltă – numărul de exemplare din fauna de interes cinegetic aprobat anual de
  către administrator pe specii și gestionar până la data de 15 aprilie pentru specia căprior și până la 15
  mai pentru celelalte specii sedentare admise la vânătoare, care se pot vâna în cadrul unui fond
  cinegetic;»
 2. La articolul 6 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:
  «f) stabilește și aprobă anual, până la data de 15 aprilie pentru specia căprior și până la 15 mai
  pentru celelalte specii sedentare admise la vânătoare, cu avizul autorității publice centrale care
  răspunde de protecția mediului, cotele de recoltă pentru speciile din anexa nr.1, care devin obligatoriu
  de realizat, fără alte avize, acorduri sau autorizări suplimentare;»
 3. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:
  «Art.24. – (1) Speciile cinegetice se vânează în numărul, în locurile, prin metodele, în perioadele
  și cu mijloacele admise de lege, cu respectarea reglementărilor subsidiare privind autorizarea,
  organizarea și practicarea vânătorii.
  (2) Numărul maxim de exemplare de păsări care pot fi vânate într-o zi de către un vânător,
  din speciile de păsări admise la vânătoare, se face în limitele prevăzute la lit.B din anexa nr.1, fără alte
  avize, acorduri sau autorizări suplimentare.»
 4. La articolul 28 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  «b) să fi efectuat 6 luni de stagiatură sub îndrumarea organizației vânătorești care gestionează
  cel puțin un fond cinegetic, la care solicită să fie înscris, cu excepția absolvenților de învățământ
  superior cu profil cinegetic;»
 5. Anexa nr.1 se modifică și va avea următorul cuprins:
  «Anexa nr.1 – Perioadele de vânare și valoarea de despăgubire în cazul unor fapte ilicite pentru
  speciile la care vânarea este permisă precum și numărul maxim de exemplare de păsări care pot fi
  vânate într-o zi de către un vânător […]». „

Curtea Constituțională a decis că respinge, ca inadmisibilă, obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006.

Decizia Curții poate fi lecturată:

https://www.ccr.ro/wp-content/uploads/2022/03/Decizie_54_2022.pdf

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 213 din 3 martie 2022 a fost publicată Decizia nr. 874/2021 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (21) coroborate cu ale art. 27 alin. (21) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, în interpretarea dată prin Decizia nr. 36 din 4 mai 2020, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

„Obiectul excepției de neconstituționalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispozițiile art. 11 alin. (2^1) și (4) coroborate cu ale art. 27 alin. (2^1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, în interpretarea dată prin Decizia nr. 36 din 4 mai 2020, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 24 iunie 2020. Curtea observă că autorii excepției critică relația normativă stabilită de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept între art. 11 alin. (2^1) coroborat cu art. 27 alin. (2^1) din Legea nr. 18/1991, pe de o parte, și art. 11 alin. (4) din aceeași lege, pe de altă parte. Astfel, pentru situațiile reglementate la art. 11 alin. (2^1) și art. 27 alin. (2^1) din Legea nr. 18/1991 se aplică, în considerarea hotărârii antereferite, termenul prevăzut de art. 11 alin. (4) din Legea nr. 18/1991, ceea ce înseamnă că reconstituirea dreptului de proprietate chiar și în privința terenurilor preluate fără niciun titlu este supusă unui termen, neputându-se depune oricând respectiva cerere. Prin urmare, autorii nu critică în sine termenul de la art. 11 alin. (4) din lege, ci aplicarea acestuia, prin efectul deciziei, situației lor. De aceea, urmează a se reține ca obiect al excepției dispozițiile art. 11 alin. (2^1) coroborate cu ale art. 27 alin. (2^1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, în interpretarea dată prin Decizia nr. 36 din 4 mai 2020, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Aceste dispoziții legale au următorul cuprins:– Art. 11 alin. (2^1): „(2^1) Terenurile preluate abuziv de cooperativele agricole de producție de la persoanele fizice, fără înscriere în cooperativele agricole de producție sau de către stat, fără niciun titlu, revin de drept proprietarilor care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, pe vechile amplasamente, dacă acestea nu au fost atribuite legal altor persoane.“;– Art. 27 alin. (2^1): „Proprietarii sau moștenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producție, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate vor putea cere prefectului, prin comisiile de fond funciar, titluri de proprietate conform prezentei legi. Acestor categorii de proprietari și moștenitori le sunt aplicabile numai prevederile art. 64“.

Curtea Constituțională respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate.

Decizia poate fi consultată:

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/252357

ABC Juridic

ABC Juridic a luat naştere din dorinţa de a construi perspective pentru viitorii specialişti în domeniul juridic.

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment