Societățile antreprenoriale studențești (SAS)

În 16.02.2017, Ministerul Educației a emis Ordinul nr. 3262 cu privire la organizarea și funcționarea de societăți antreprenoriale studențești în sistemul de învățământ superior din România, în temeiul art. 2 și 123 din Legea educației naționale nr. 1/2011, concluziilor Consiliului privind antreprenoriatul în educație și formare 2015/C 17/02 și a Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale.

Conform acestui ordin, societățile antreprenoriale studențești sunt un mecanism de sprijinire, dezvoltare și încurajare a spiritului antreprenorial în mediul universitar, în special în rândul studenților și absolvenților de învățământ superior, cu scopul de a crește competitivitatea universităților din România.

Societățile antreprenoriale studențești nu au personalitate juridică, fiind organizate la nivelul oricăror instituții de învățământ superior acreditate din România (de stat, particulare, cele de la nivelul învățământului superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională). De asemenea, se subordonează academic Senatului universității și administrativ rectorului.

Articolul 2 prezintă destinatarii activitatății întreprinse de aceste societăți antreprenoriale. Aceștia sunt:

  • Studenții instituției de învățământ superior în care funcționează, inclusiv studenții veniți la studii prin programe de mobilități, indiferent de programul de studiu pe care aceștia îl frecventează sau de forma de învățământ; și
  • Absolvenții proprii în primii 3 ani de la absolvire.

În continuare, articolul 3 este dedicat atribuțiilor SAS:

  • elaborarea de materiale destinate informării şi orientării studenţilor în realizarea planurilor de afaceri şi/sau proiectelor de finanţare, raportat la faptul că posibilitatea sistemului educaţional universitar de a produce într-un termen mediu competenţele solicitate de mediu socioeconomic este în continuă schimbare;
  • organizarea de activităţi de mentorat pentru studenţii care vor să înfiinţeze un start-up;
  • încurajarea colaborării mentor – student în vederea consolidării şi dezvoltării unor elemente ale competenţelor antreprenoriale necesare viitorilor absolvenţi la nivelul învăţământului superior;
  • organizarea de sesiuni de proiecte de start-up, idei de afaceri etc., cu scopul selectării unor propuneri care să fie înaintate consiliului executiv spre evaluare şi feedback;
  • organizarea de concursuri pentru atragerea de finanţări pentru cele mai bune proiecte;
  • coordonarea activităţii tuturor incubatoarelor de afaceri, întreprinderilor simulate şi altor entităţi antreprenoriale, din cadrul instituţiei de învăţământ superior;

De asemenea, SAS sunt conduse de un Consiliu executiv format din personalul didactic din universitatea respectivă, tutori, oameni de afaceri locali și studenți. Acest consiliu trebuie aprobat de Senatul universitar. Prin hotărârea Senatului universitar, din Consiliul executiv mai pot face parte reprezentanți ai autorităților publice locale, ai patronatelor, ai incubatoarelor de afaceri, precum și ai altor entități reprezentative pentru activitatea SAS. Consiliul executiv este condus de un președinte, care trebuie să fie cadru didactic, membru al Consiliului și este ales prin vot de membrii Consiliului și numit prin decizie a rectorului.

Toată activitatea acestor societăți se desfășoară pe baza unui regulament de organizare și funcționare, propus de Consiliul executiv și aprobat de Senatul universitar. Consiliul mai prezintă Consiliului de administrație și Senatului universitar un raport asupra activității anuale, publicat pe site-ul instituției de învățământ.

Pentru a stabili planul anual de activități, aceste societăți au posibilitatea de colaborare cu organizațiile studențești legal constituite în instituția respectivă de învățământ, cu structurile de alumni (absolvenți), cu centrele de consiliere și orientare în carieră și cu reprezentanții entitățiilor reprezentative pentru activitatea lor.

Finanțarea lor se face prin bugetul consolidat al universității, pe componenta de dezvoltare instituțională. De asemenea, instituția de învățământ poate atrage fonduri nerambursabile și alte resurse extrabugetare pentru asigurarea și dezvoltarea activității.

Fiecare instituție de învățământ superior acreditată va avea un termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin își va elabora propriul regulament de organizare și funcționare, precum și metodologia de aplicare a societății antreprenoriale studențești, aprobate de către Senatul univesității, cu respectarea prevederilor acestui ordin.

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment