Aprobarea bugetelor

Aprobarea anuală a bugetelor reprezintă una dintre cele 5 etape ce constituie procesul bugetar, însă pentru a fi valabil, trebuie parcurse şi celelalte etape, respectiv elaborarea bugetelor, executarea bugetelor, controlul şi raportarea bugetară şi aprobarea contului general de execuţie bugetară. Aprobarea bugetelor presupune, în fapt, dezbaterea şi votarea legilor bugetare anuale şi a legilor de rectificare bugetară. 

Proiectele de buget şi proiectele legilor bugetare se transmit de către Guvern birourilor permanente ale celor două camere ale Parlamentului care, la rândul lor, le trimit spre dezbatere şi avizare comisiilor. În ceea ce priveşte aprobarea bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat, grupurile parlamentare, deputaţii şi senatorii pot prezenta comisiilor amendamente scrise sau motivate, în cel mult 5 zile de la data primirii proiectului. De asemenea, art. 63 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului prevede faptul că în faza dezbaterii generale nu pot fi propuse amendamente.

Aprobarea bugetelor se face cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor reuniţi în şedinţa de plen. Un alt lucru important ce trebuie menţionat este faptul că Parlamentul poate supune dezbaterii numai acele amendamente prin care se propun modificări sau completări la proiectul legii bugetare anuale şi la anexele la acesta, la creditele bugetare şi/sau de angajament prezentate de Guvern. După încheierea dezbaterii generale se trece la dezbaterea pe articole a proiectului legii fiecărui buget, unde, în cursul luării de cuvânt, pot fi prezentate numai amendamente privind probleme de redactare.

Raportându-ne la art. 16 din Legea 500/2002 privind finanțele publice, avem în vedere modul în care se aprobă fiecare buget, aşa încât:

a) Bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele creditelor externe contractate sau garantate de stat şi bugetele fondurilor externe nerambursabile se aprobă prin lege;

b) Bugetele instituţiilor publice autonome se aprobă de către organele abilitate în acest scop prin legi speciale;

c) Bugetul trezoreriei statului se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

d) Bugetele instituţiilor publice care se finanţează integral din venituri proprii se aprobă de către organul de conducere al instituţiei publice şi cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;

e) Bugetele centralizate ale instituţiilor publice finanţate parţial de la bugetele prevăzute la litera a) se aprobă prin lege ca anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite;

f) Bugetele instituţiilor publice care se finanţează integral din bugetele prevăzute la litera a) se aprobă de către organul ierarhic superior al acestora.

Bugetul de stat cuprinde atât bugetele tuturor ministerelor, cât şi bugetele unor autorităţi în legătură cu care legislaţia finanţelor publice sau legi speciale prevăd faptul că bugetul acestora este parte integrantă din bugetul de stat. Putem exemplifica în acest sens situaţia Camerei Deputaţilor şi Senatului şi cazul Curţii Constituţionale. Bugetele se aprobă de către Parlament în felul următor:

  1. Pentru anul bugetar:
  • Pe ansamblu, pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate;
  • Pe ordonatorii principali de credite.
  1. Creditele de angajament pentru acţiunile multianuale

În cadrul procedurii bugetare, Parlamentul adoptă următoarele categorii de legi:

  • Legi bugetare anuale;
  • Legi de rectificare ale legilor bugetare anuale;
  • Legi ale contului general anual de execuţie.

La nivel local, în temeiul Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor, judeţelor şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti aprobă, după caz şi în funcţie de subordonare, următoarele bugete: bugetele locale, bugetele împrumuturilor externe şi interne, bugetele fondurilor externe nerambursabile, bugetele instituţiilor publice.

Aprobarea bugetelor centrale şi a bugetelor locale nu este simultană, însă se află într-o anumită interdependenţă. Până la data de 15 noiembrie, Parlamentul primeşte spre adoptare din partea Guvernului proiectele legilor bugetare şi proiectele de buget. Parlamentul trebuie să supună spre dezbatere proiectele legilor bugetare şi de buget, astfel încât să le adopte până la data de 15 decembrie a anului anterior celui la care se referă proiectele de buget. De, asemenea, conform art. 36 din Legea 500/2002, creditele bugetare şi creditele de angajament estimate pentru următorii 3 ani sunt prezentate Parlamentului şi publicate în Monitorul Oficial al României.

Aflăm un lucru esenţial din art. 37 din Legea 500/2002, respectiv faptul că, în cazul în care legile bugetare nu au fost adoptate cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar, Guvernul va îndeplini sarcinile prevăzute în anul precedent, limitele lunare de cheltuieli neputând depăşi, de regulă, 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent. Mai mult decât atât, instituţiile publice şi acţiunile noi, aprobate în anul curent, dar care încep cu data de 1 ianuarie a anului bugetar următor, vor fi finanţate, până la aprobarea legii bugetare, în limită a 1/12 din prevederile acestora cuprinse în proiectul de buget.

    În termen de 15 zile de la data publicării legii bugetare anuale se aprobă:

  • Bugetele instituţiilor publice finanţate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele creditelor externe contractate sau garantate de stat sau bugetele fondurilor externe nerambursabile;
  • Bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii.

Tot în termen de 15 zile de la data publicării legii bugetare anuale, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale definitivează proiectul bugetului local, care se publică în presă locală sau se afişează la sediul unităţii administrativ-teritoriale. Termenul maximal de aprobare a bugetelor locale prevăzut de Legea finanţelor publice locale este de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat. În termen de 5 zile de la aprobarea bugetelor locale, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia să transmită direcţiilor generale ale finanţelor publice bugetele locale aprobate. În termen de 10 zile de la primirea bugetelor locale, direcţiile generale ale finanţelor publice întocmesc şi transmit Ministerului finanţelor bugetele locale pe ansamblul fiecărui judeţ, grupate pe comune, oraşe, municipii, sectoare ale municipiului Bucureşti şi judeţ, pe structură clasificaţiei bugetare.


Click aici pentru a consulta Bugetul de stat al României pentru anul 2016.

 

Surse:

Legislația finanțelor publice

Monica Amalia Rațiu – Drept financiar public. Drept bugetar, Editura C.H. Beck, București, 2013

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment