Decizia CCR 875/2021. Decizia CCR 770/2021

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 214 din 3 martie 2022 a fost publicată Decizia nr. 875/2021 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (11) şi ale art. 27 alin. (23) lit. c) din Legea fondului funciar nr. 18/1991.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 24 alin. (1^1) și ale art. 27 alin. (2^3) lit. c) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998 care au următorul cuprins:

– Art. 24 alin. (1^1): „Suprafața terenurilor prevăzute în alin. (1), aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, nu poate fi mai mare decât cea prevăzută în actul de atribuire provenit de la cooperativa de producție, consiliul popular sau primăria din localitatea respectivă.“;

– Art. 27 alin. (2^3) lit. c):(2^3) În cazul terenurilor aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, precum și curții și grădinii din jurul acestora, care nu au fost cooperativizate, deținătorii sau moștenitorii acestora, inclusiv cei care au cumpărat imobilul potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, pot solicita, la cerere, comisiei județene emiterea titlului de proprietate în condițiile prezentei legi, astfel: […]

c) nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane.”

Curtea Constituțională a decis că respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 alin. (1^1) și ale art. 27 alin. (2^3) lit. c) din Legea fondului funciar nr. 18/1991.

Conținutul întregii decizii poate fi lecturat accesând următorul link: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/252371

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 214 din 3 martie 2022 a fost publicată Decizia nr. 770/2021 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) şi ale art. 9 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

„Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 9 alin. (1) lit. b) și c) și ale art. 9 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005. Se observă că la art. 9, partea introductivă a alin. (1) a fost modificată prin articolul unic pct. 2 din Legea nr. 55/2021 privind modificarea și completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 1 aprilie 2021. Cu toate acestea, având în vedere că instanța de contencios constituțional a fost sesizată înainte de aceste modificări, obiectul excepției de neconstituționalitate îl reprezintă dispozițiile art. 9 alin. (1) lit. b) și c) și ale art. 9 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 55/2021, cu următorul conținut:

(1) Constituie infracțiuni de evaziune fiscală și se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 8 ani și interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârșite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale: (…)b) omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;c) evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive; (…)(2) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 5 ani.”

Curtea Constituțională a decis că respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (1) lit. b) și c) și ale art. 9 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

Decizia poate fi consultată la următorul link:

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/252370

ABC Juridic

ABC Juridic a luat naştere din dorinţa de a construi perspective pentru viitorii specialişti în domeniul juridic.

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment