Finanţarea proiectelor destinate sprijinirii comunităților românești de peste granițe

Depar­ta­men­tul Poli­tici pen­tru Rela­ţia cu Româ­nii de Pre­tu­tin­deni (DPRRP), din cadrul Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Externe, a lan­sat Plat­forma online pen­tru sesiu­nea de finanţare a pro­iec­te­lor des­ti­nate spri­ji­ni­rii comu­ni­tă­ți­lor româ­nești de peste gra­nițe, edi­ția 2016.

În cadrul eve­ni­men­tu­lui, minis­trul dele­gat pen­tru rela­ți­ile cu româ­nii de pre­tu­tin­deni, Dan Sto­e­ne­scu, și minis­trul Edu­ca­ţiei Naţio­nale şi Cer­ce­tă­rii Şti­inţi­fice, Adrian Curaj, au sem­nat pro­to­co­lul pen­tru coor­do­na­rea efor­tu­ri­lor celor două insti­tu­ții, în vede­rea uti­li­ză­rii exper­ti­zei și com­pe­ten­țe­lor spe­ci­fice pen­tru deru­la­rea de pro­iecte și acțiuni care să con­ducă la pro­mo­va­rea valo­ri­lor iden­ti­tare româ­nești din edu­ca­ție și cer­ce­tare.

În des­chi­de­rea pre­zen­tă­rii, minis­trul dele­gat Dan Sto­e­ne­scu a expus avan­ta­jele imple­men­tă­rii plat­for­mei online: „Prin aceste pro­iecte, bine cunos­cute deja publi­cu­lui larg, sta­tul român vine în spri­ji­nul demer­su­ri­lor pe care româ­nii de pre­tu­tin­deni le între­prind în sus­ți­ne­rea iden­ti­tă­ții lor. Această plat­formă online este un instru­ment nou care ne per­mite, îna­inte de toate, să anu­lăm, prin inter­me­diul inter­ne­tu­lui, dis­tan­țele. Româ­nii din întreaga lume pot depune pro­iecte pen­tru a primi finan­țare”.

La rân­dul său, minis­trul Edu­ca­ţiei Naţio­nale şi Cer­ce­tă­rii Şti­inţi­fice, Adrian Curaj, a rei­te­rat impor­tanța și bene­fi­ci­ile pro­iec­tu­lui sus­ți­nut: „Încer­căm să creăm un spa­țiu de miș­care între noi, cei de aici, și noi, cei care, pen­tru moment, nu sun­tem în țară. Plat­forma ne va ajuta să îi spri­ji­nim pe cei care nu sunt în țară, să simtă că ne gân­dim la ei”.

La eve­ni­men­tul de lan­sare a mai luat cuvân­tul și con­si­li­e­rul de stat San­dra Pra­long, șef al Depar­ta­men­tu­lui pen­tru Rela­ţia cu Româ­nii din Afara Gra­ni­ţe­lor, din cadrul Admi­nis­tra­ției Pre­zi­den­ți­ale, care a sub­li­niat impor­tanța con­ju­gă­rii efor­tu­ri­lor tutu­ror insti­tu­ți­i­lor în spri­ji­nul româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni.

Plat­forma online pen­tru depu­ne­rea pro­iec­te­lor des­ti­nate spri­ji­ni­rii comu­ni­tă­ți­lor româ­nești de peste gra­nițe, edi­ția 2016, este dis­po­ni­bilă accesând acest link. Uti­li­za­rea plat­for­mei implică o serie de pași sim­pli pen­tru înre­gis­tra­rea can­di­da­tu­lui și par­cur­ge­rea tutu­ror eta­pe­lor nece­sare depu­ne­rii cere­rii de finan­țare.

Sesiu­nea de pro­iecte pen­tru anul 2016 se va des­fă­șura în peri­oada 1-29 febru­a­rie 2016.

ABC Juridic

ABC Juridic a luat naştere din dorinţa de a construi perspective pentru viitorii specialişti în domeniul juridic.

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment