Loteria Bonurilor Fiscale

Asistăm în ultima perioadă la un proces de responsabilizare fiscală a societății române, proces ce se oglindește inclusiv în Loteria Bonurilor Fiscale a cărei organizare a fost aprobată prin Ordonanța de Guvern nr. 10/2015. Această loterie se adresează persoanelor fizice rezidente și nerezidente în România, posesoare de bonuri fiscale ce atestă achiziționarea de bunuri și/sau servicii pe teritoriul României.

Loteria va consta în extragerea aleatorie a 2 numere după cum urmează: primul număr va fi cuprins în intervalul dintre 1 şi 999 inclusiv, reprezentând valoarea totală a bonului fiscal fără subdiviziunile leului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, şi va rezulta în urma extragerii succesive a trei serii de cifre, cuprinse între 0 şi 9; al doilea număr va fi cel reprezentând ziua emiterii bonului fiscal aferentă lunii sau intervalului calendaristic, după caz, pentru care se organizează Loteria.

Organizarea extragerilor se va realiza de către Compania Națională „Loteria Română” – S.A. și va avea caracter public. De asemenea, rezultatul extragerilor se consemnează într-un proces-verbal care se postează pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice şi pe cel al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile.

Extragerile vor fi de 2 feluri – lunare și ocazionale. Astfel, extragerile lunare vor avea loc în prima duminică după data de 15 a fiecărei luni, urmând a fi eligibile pentru participare bonurile fiscale emise în luna calendaristică anterioară organizării extragerii.

Pe de altă parte, extragerile ocazionale pot fi organizate fie cu ocazia sărbătorilor legale, fie în situațiile în care nu există câștigători pentru două luni consecutiv în cazul extragerilor lunare ori în alte situații stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice. Extragerile ocazionale se vor realiza la cel puțin 15 zile de la sfârșitul intervalului calendaristic pentru care se organizează Loteria Bonurilor Fiscale, participând bonurile fiscale emise în intervalul calendaristic anterior organizării extragerii, stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Art. 6 al Ordonanței de Guvern nr. 10/2015 stabilește condițiile cumulative ce trebuie îndeplinite de un bon fiscal pentru a fi considerat câștigător:

a) a fost emis de un aparat de marcat electronic fiscal care funcţionează în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale;

b) sunt lizibile toate informaţiile obligatorii, aşa cum sunt prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999;

c) are valoarea totală exprimată în monedă naţională, egală cu valoarea extrasă;

d) a fost emis în ziua extrasă;

e) nu are menţionat niciun cod de înregistrare fiscală al cumpărătorului.

După cum se poate observa din ultima condiţie, sunt excluşi de la participare comercianţii, astfel încât singurul mod în care o persoană poate participa la Loteria Bonurilor Fiscale este în calitate de persoană fizică, după cum dispune art. 1 (2) al ordonanței sus-menționate, același alineat excluzând de la participare alte bonuri în afară de cele atestând achiziționarea de bunuri și/sau servicii.

Este de menționat faptul că nu există un prag minim de vârstă care să condiționeze eligibilitatea participanților. De asemenea, nu există nici limitarea în privința unicității bonului câștigător în cazul unei persoane, astfel încât un participant ce deține mai multe astfel de bonuri va primi premiul aferent fiecăruia dintre ele.

Pentru determinarea valorii premiului, după centralizarea situaţiei bonurilor fiscale câştigătoare revendicate în termen, se împarte fondul lunar de premiere la numărul total al bonurilor fiscale câştigătoare revendicate în termen, iar suma astfel obţinută se rotunjeşte la leu în favoarea câştigătorului. Similar altor concursuri de acest fel, dacă într-o lună calendaristică nu există câştigători, fondul de premiere se reportează pentru următoarea extragere.

În ceea ce priveşte revendicarea premiilor, aceasta se va realiza prin depunerea bonului fiscal câştigător, în original, în termen de 30 de zile de la data extragerii – sub sancțiunea decăderii din dreptul de a revendica premiul – la orice unitate teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), alături de copia actului de identitate sau a paşaportului titularului bonului şi de o cerere al cărei model şi conţinut se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice la propunerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Plata câştigurilor se face de către Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 60 de zile de la expirarea termenului de revendicare a premiilor, după verificarea autenticităţii şi realităţii bonurilor fiscale depuse pentru revendicarea premiilor, de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Pentru anul 2015, prima extragere lunară va avea loc în luna iulie, iar prima extragere ocazională va avea loc în data de 13 aprilie 2015 (a doua zi de Paște). La această extragere vor participa bonurile fiscale emise în perioada 2 februarie – 28 martie 2015, suma alocată premiilor fiind de 1 milion de lei.

Având în vedere toate acestea, vă recomandăm călduros să solicitați și să păstrați toate bonurile fiscale. Ca element de noutate în materia bonurilor fiscale, începând cu data de 1 martie a acestui an, în cazul în care un agent economic refuză să emită și să vă înmâneze un bon fiscal, aveți dreptul de a beneficia de bunul sau serviciul respectiv fără plata contravalorii acestuia, însă, acestui drept îi este corelativă obligația dumneavoastră de a solicita emiterea și înmânarea bonului.

Mai multe detalii despre importanța bonului fiscal și despre drepturile și obligațiile ce iau naștere în legătură cu emiterea sau, după caz, refuzul de a emite și înmâna un bon fiscal urmează a fi prezentate într-un articol ulterior.

Andrei Popovici

Andrei este co-fondator al proiectului 'ABC Juridic' si student al Facultatii de Drept - Universitatea din Bucuresti

Related articles