Organizarea concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii 2015

Institutul Naţional al Magistraturii organizează în perioada 30 iunie – 6 octombrie 2015 concursul de admitere pentru ocuparea funcţiei de judecător sau procuror după cum urmează:

  • 30 august 2015: proba scrisă eliminatorie, tip grilă, de verificare a cunoștințelor juridice;
  • 13 septembrie 2015: test de verificare a raționamentului logic;
  • 5-13 octombrie 2015: susținerea interviului.

Ca şi în anii precedenţi, sunt scoase la concurs 140 de posturi de auditor de justiție, 70 fiind alocate pentru ocuparea funcţiei de judecător și 70 pentru ocuparea funcţiei de procuror. La finalizarea primului an de studii, auditorii de justiţie vor opta, în ordinea mediilor şi în raport cu numărul posturilor, pentru funcţia de judecător sau procuror, conform dispoziţiilor art. 16 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Aceeaşi lege prevede la art. 14 alin. (3) condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească orice persoană care doreşte să susţină admiterea, respectiv: să aibă cetăţenie română, domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu, să fie licenţiată în drept, să cunoască limba română şi să nu existe antecendente penale sau cazier fiscal. De asemenea, trebuie să fie aptă din punct de vedere medical şi psihologic şi să se bucure de o bună reputaţie.

Dosarul de înscriere se poate depune la tribunalele sau, după caz, la parchetele de pe lângă acestea, în ale căror circumscripţii domiciliază candidaţii şi trebuie să conţină obligatoriu cerere de înscriere, certificat de naştere şi act de identitate în copie certificată pentru conformitate de candidat, diploma de licenţă sau adeverinţă provizorie, în copie legalizată, certificat de cazier fiscal şi judiciar, precum şi chitanţa de plată a taxei de înscriere în cunatum de 450 de lei.

În ceea ce priveşte examinarea candidaţilor, aceasta se desfăşoară în două etape:

 Prima etapă este eliminatorie şi constă în susţinerea a două probe scrise:

  1. test de verificare a cunoştinţelor juridice, de tip grilă, cu 100 de întrebări, câte 25 pentru fiecare din următoarele materii: drept civil, drept procesual civil, drept penal, drept procesual penal. Sunt declaraţi admişi la această probă candidaţii care au obţinut minim 70 de puncte.
  2. test de verificare a raţionamentului logic, de tip grilă, cu 100 de întrebări la care se punctează răspunsurile şi 20 de întrebări supuse pretestării, ale căror răspunsuri nu se punctează. Pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 30 de întrebări din cele 100. Participă la această probă numai candidaţii declaraţi admişi la testul de verificare a cunoştinţelor juridice.

Nota obţinută la această probă este suma celor două teste în raport cu următoarea pondere: 70% – testul de verificare a cunoştiinţelor juridice, respectiv 30% – testul de verificare a raţionamentului logic.

A doua etapă constă în susţinerea unui interviu care presupune:

  1. elaborarea în scris a unei analize cu privire la subiectul extras de către candidat şi susţinerea orală a acestuia;
  2. analiza orală a unei speţe cu elemente de etică specifice profesiei.

Sunt declaraţi admişi la această probă candidaţii care au obţinut nota minimă 7.

Astfel, nota obţinută la concursul de admitere este suma notelor obţinute calculată în raport cu următoarea pondere: 75% nota de la prima etapă, 25% interviul, clasamentul candidaţilor fiind făcut în ordine descrescătoare.

Acestea fiind spuse, mult succes candidaţilor!


Sursa:

www.inm-lex.ro

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment