Clauza penală – Consideratii generale

Conform principiului liberalismului contractual, principiu în virtutea căruia părțile unui contract pot să stabilească conținutul acestuia după bunul lor plac, cu particularitatea că acest conținut este îngrădit de dispoziții legale imperative, ordine publică și morală, acestea pot să stabilească și valoarea prejudiciului în cazul în care una din ele nu își execută obligațiile.

Această clauză inserată în cadrul unui contract poartă denumirea de clauză penală, fiind reglementată de Noul Cod Civil la art. 1538-1543 și nu are nimic în comun cu noțiunea de drept penal, ea fiind doar o stipulație contractuală care stabilește anticipat valoarea prejudiciului suferit de partea care și-a executat propriile obligații asumate. În  acest din urmムcaz, creditorul poate cere atât executarea obligației principale, cât și a penalității, dacă nu renunță la acest drept sau dac㠃nu acceptă fără rezerve executarea obligației.

Dreptul de opțiune nu există decât dacă neexecutarea este culpabilă din partea debitorului, revenindu-se astfel la condițiile de bază ale răspunderii contractuale. Condiția se deduce din prevederile art. 1540 alin. (2) C.civ. care prevede că ,,penalitatea nu poate fi cerută când executarea obligației a devenit imposibilă din cauze neimputabile debitorului”. Debitorul nu are nici un drept de opțiune, ci are două obligații contractuale: cea principală la care s-a angajat prin voința sa și cea accesorie – executarea prestației stabilite în clauza penală. Ca urmare, nulitatea obligației principale o atrage pe aceea a clauzei penale, dar nu și invers. Toate cauzele de stingere a obligației principale (de exemplu: plata, compensația, confuziunea, dar și neexecutarea fortuită) vor duce la stingerea  efectelor clauzei penale. Prin excepție, stingerea obligațiilor prin rezoluțiune sau reziliere nu va duce la stingerea efectelor clauzei penale prevăzută pentru neexecutare. Debitorul nu se poate libera de executarea obligației principale prin oferirea prestației ce face obiectul clauzei penale.

Noul Cod Civil reglementează prezumția existenței prejudiciului prin inserarea clauzei penale, creditorul având astfel posibilitatea de a cere executarea clauzei penale, fără a fi ținut să dovedească existența unui prejudiciu. Prin simpla inserare a clauzei contractuale, creditorul obligației neexecutate nu renunță la dreptul de a cere prin intermediul executării silite realizarea acesteia.

Clauza penală are o natură atât reparatorie, cât și una sancționatorie, urmărindu-se simultan repararea prejudiciului cauzat creditorului, precum și pedepsirea comportamentului debitorului. Aceasta intervine ca sancțiune pentru neexecutarea obligației principale, pentru executarea obligației cu întârziere sau executarea necorespunzătoare. Din definiția legală se desprinde limpede că evaluarea anticipată nu trebuie să privească neapărat o prestație monetară (plata unei sume de bani). Dimpotrivă, poate fi vorba de obligația de a da (un alt bun cert decât cel datorat, o cantitate de bunuri de gen, altele decât banii etc.) sau obligația de a face (executarea unui anumit serviciu cu titlu echivalent).

Referitor la cuantumul clauzei penale, ca regulă, instanța nu are posibilitatea de a-l reduce sau de a-l mări. Prin excepție, însă, art. 1541 C.Civ. permite instanței să reducă penalitatea dacă:

  • Obligația principală a fost executată în parte și această executare a profitat creditorului;
  • Penalitatea este vădit excesivă față de prejudiciul ce poate fi prevăzut de părți la încheierea contractului, caz în care penalitatea astfel redusă trebuie însă să rămână superioară obligației principale;

 Ipoteze speciale de funcționare a clauzei penale:

  • Dacă obligația principală este divizibilă, fără a fi solidară, iar neexecutarea acesteia rezultă din fapta unuia dintre codebitori, penalitatea poate fi cerută fie în totalitate celui care nu a executat, fie celorlalți codebitori, fiecăruia pentru partea sa. Codebitorii care au plătit au dreptul de regres împotriva celui care a provocat neexecutarea (art.1542 C.civ.);
  • Dacă obligația principală este divizibilă, și penalitatea este divizibilă, fiind suportată numai de codebitorul care este vinovat de neexecutare și numai pentru partea de care acesta este ținut (art.1543 C.Civ.) .

Tot o clauză penală este și stipulația contractuală prin care se prevede dreptul creditorului ca în cazul neexecutării să fie îndreptățit să rețină sumele încasate până în acel moment, conform art. 1538 alin.(5) C.civ. Clauza penală are și un puternic scop cominatoriu, fiind un mijloc de presiune asupra debitorului care, ștind că este amenințat cu plata unei sume forfetare ridicate, va face tot posibilul să execute prestațiile datorate.

Clauza penală prezintă și unele inconveniente. Astfel, debitorul poate fi constrâns, din motive economice, să accepte stabilirea unei sume foarte ridicate în clauza penală, ceea ce duce uneori la situații inechitabile, cu efecte lezionare pentru acesta. În cazul în care suma stabilită prin clauza penală este prea mică, se oferă debitorului un mijloc sau un motiv de a se sustrage deliberat de la executarea obligațiilor, aceasta mai ales când clauza penală este inferioară beneficiului pe care debitorul îl obține prin neexecutarea contractului.

În contractele economice, clauza penală are caracter obligatoriu, iar penalitățile sunt de regulă stabilite de lege, caz în care nu pot fi nici înlăturate și nici micșorate, dar părțile sunt în drept să le majoreze ori să stabilească penalități pentru situații neprevăzute în lege. De asemenea, în contractele economice creditorul are dreptul și obligația de a solicita despăgubiri până la repararea integrală a prejudiciului în cazul în care acesta nu este acoperit prin plata de penalități.

 


 

Bibliografie:

Instituţii de drept civil în reglementarea noului Cod Civil, Gabriel Boroi, Liviu Stănciulescu, p. 195-196, Ed. Hamangiu, 2012

Liviu Pop, Ionuţ-Florian Popa, Stelian Ioan Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, p.316-319, Ed. Universul Juridic, 2012

http://www.ziaruldeiasi.ro/recomandari-zdi/noi-reglementari-privind-clauza-penala-inserata-intr-un-contract~ni8c6s

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/2174/Clauza_penala

http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/13_10_2011__44485_ro.pdf

Related articles
1 Comment
  1. Ora Exacta decembrie 15, at 08:37

    Cautand pe netul in limba romana iata ca am gasit pe pagina dvs.. Nu pot sa nu remarc ca sunt placut surprins de calitatea articolelor de pe aceasta pagina si va doresc cat mai mult succes!

Leave a Comment