HOTĂRÂREA CEDO ÎN CAUZA ĆWIK ÎMPOTRIVA POLONIEI

Secția întâi, CEDO

Cererea nr. 31454/10 – Cauza Ćwik împotriva Poloniei, depusă pe data de 13 mai 2010

La originea cauzei se află cererea nr. 31454/10 împotriva Poloniei, depusă la CEDO în temeiul articolului 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale de către dl C. („reclamantul“), la data de 13 mai 2010.

În solicitarea sa, reclamantul stipulează că în cursul procedurii penale împotriva sa, instanța internă a admis ca și probă declarațiile dlui K.G., un terț, obținute ca urmare a relelor tratamente aplicate asupra ei de către persoane private, membrii ai unui grup infracțional.

În cadrul procedurilor de deliberare, CEDO menționează că, în vederea stabilirii unei încălcări a articolului 6 §1 din Convenție este necesar să se stabilească dacă declarațiile date de dl K.G., au fost rezultatul relelor tratamente interzise de articolul 3 din Convenție. Curtea constată că tratamentul acordat dlui K.G. de către membrii grupul infracțional și rănile suferite de acesta au fost stabilite în hotărârea instanței de judecată internă care folosește în mod repetat termenii „tortură” sau „agresiune” când se face referință la acest tratament. Conform celor menționate anterior, Curtea decide că tratamentele aplicate dlui K.G. intra în categoria aplicabilității domeniului articolului 3 din Convenție.

Cu privire la incidența articolului 6 §1 din Convenție, Curtea reiterează că utilizarea în procedurile penale a probelor obținute prin încălcarea articolului 3, indiferent dacă tratamentul respectiv este clasificat drept tortură, tratament inuman sau degradant și indiferent de persoana care a aplicat acest tratament, fie aceasta persoană private sau official public, a făcut ca procedura în ansamblu să fie în mod automat nedreaptă, încălcând articolul 6 §1 din Convenție. Acest aspect este general valabil, indiferent de valoarea probatorie a probelor și indiferent dacă utilizarea probei a fost decisivă în asigurarea condamnării inculpatului (a se vedea Gäfgen v. Germania , nr. 22978/05, ECHR 2010).

În consecință, Curtea consideră că articolului 6 §1 din Convenție a fost încălcat.

Aceasta este prima cauză în cadrul căreia Curtea a aplicat regula privind admisibilitatea probelor obținute în urma torturii sau a relelor tratamente aplicate de către persoane private. În toate spețele anterioare în care CEDO s-a pronunțat, persoanele care au utilizat aceste tipuri de practici pentru obținerea mărturiilor au fost oficiali publici.  

Hotărârea originală: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-205536%22]}

Analiză realizată de Oana Făgăraș, masterand la Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Drept, lider echipa redacție ABCJuridic – Brașov.

ABC Juridic

ABC Juridic a luat naştere din dorinţa de a construi perspective pentru viitorii specialişti în domeniul juridic.

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment