Oportunitate de angajare în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

Concurs pentru ocuparea posturilor încadrate cu funcţii de execuţie specifice MAE din cadrul Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni în anul 2016

Ministerul Afacerilor Externe organizează un concurs pentru ocuparea a 15 posturi încadrate cu funcţii de execuţie specifice MAE din cadrul Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni (12 posturi cu profil generalist, 2 posturi cu profil juridic, 1 post cu profil comunicare şi relaţii publice), conform Ordinului nr. 506/24.03.2016 al ministrului delegat pentru relația cu românii de pretutindeni pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor încadrate cu funcţii de execuţie specifice MAE din cadrul Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni în anul 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 321/27.04.2016.

La concurs poate participa orice persoană care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: se bucură de toate drepturile politice şi civile prevăzute în Constituţie şi în legile în vigoare, are cetăţenia română, cunoaşte limba română, scris şi vorbit, are vârsta minimă reglementată de prevederile legale, are capacitate deplină de exerciţiu, îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor posturilor scoase la concurs, cunoaște cel puțin o limbă străină, a urmat studii universitare de licență la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate, nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Cerinţele specifice ocupării posturilor, pentru fiecare profil, sunt:

a) pentru cele 12 posturi cu profil generalist:

  • absolvent cu diplomă de licenţă sau echivalentă de studii superioare la o instituţie de învăţământ din ţară sau din străinătate recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
  • cunoaşterea uneia dintre următoarele limbi străine: engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană, greacă, sârbă, bulgară, ucraineană,  albaneză, rusă.

b) pentru cele 2 posturi cu profil juridic:

  • absolvent cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
  • minimum 2 ani de experienţă profesională în domeniul juridic;
  • cunoaşterea uneia dintre următoarele limbi străine: engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană, greacă, sârbă, bulgară, ucraineană,  albaneză, rusă.

c) pentru postul cu profil comunicare şi relaţii publice:

  • absolvent cu diplomă de licenţă sau echivalentă de studii superioare la o instituţie de învăţământ din ţară sau din străinătate recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
  • minimum 2 ani de experiență profesională în domeniul comunicării şi relaţiilor publice;
  • cunoaşterea uneia dintre următoarele limbi străine: engleză, franceză.

Regulamentul de concurs, formularele de înscriere, bibliografia, precum şi toate informaţiile referitoare la desfăşurarea concursului le puteți găsi în subsolul postării ori pe pagina electronică a Ministerului Afacerilor Externe, la secţiunea Carieră – „Oportunităţi de angajare”, pe pagina electronică a Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni, precum şi la avizierul MAE.

Condiţiile tehnice, precum şi instrucţiunile de înscriere prin intermediul formularului electronic vor fi publicate pe pagina de internet a MAE, a DPRRP, precum şi la avizierul MAE, cel mai târziu în data de 23 mai 2016.

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse electronic, pe pagina electronică a Ministerului Afacerilor Externe, la secţiunea Carieră – „Oportunităţi de angajare”, în perioada 27 mai – 10 iunie 2016.

Informații suplimentare pot fi solicitate la Departamentul Resurse Umane, telefon 021.431.17.17, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00-14:00.

Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului
Bibliografie
Cerere-tip pentru înscriere
Model Curriculum Vitae
ABC Juridic

ABC Juridic a luat naştere din dorinţa de a construi perspective pentru viitorii specialişti în domeniul juridic.

Related articles
0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment